Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 25 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Bài giảng khối 10-11-12 » Bài giảng khối 11

Bài giảng khối 11