Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 09 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin trường » Đoàn TNCSHCM

Đoàn TNCSHCM