Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 09 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Video Clip

Video Clip

Bài hát "Bài ca người giáo viên nhân dân" kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1960-2020)


Bài hát "An Lương Đông một thời áo trắng" kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1960-2020)


Bài hát "Trường mãi trong tôi" kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1960-2020)